Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor opleidingen door Het BouwRechtBedrijf

Download hier de printbare versie

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Opleidingsovereenkomsten tussen Het BouwRechtBedrijf enerzijds en Opdrachtgever anderzijds en maken daarvan deel uit. Het BouwRechtBedrijf is een handelsnaam van mr. B.E. Hertstein. De onderneming is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24428745.
1.2 De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Deelnemer of Opdrachtgever worden hierbij nadrukkelijk uitgesloten.
1.3 Uitsluiting van (delen van) deze Algemene Voorwaarden, alsmede wijziging en/of aanvulling daarvan, kan uitsluitend geschieden na schriftelijke instemming van Het BouwRechtBedrijf.

2. DEFINITIES

2.1 Opleiding: een door Het BouwRechtBedrijf georganiseerde cursus of training.
2.2 Deelnemer: een natuurlijk persoon die deelneemt aan een Opleiding.
2.3 Opdrachtgever: elke particuliere, publiekrechtelijke of privaatrechtelijke (rechts)persoon of instelling die Opdracht heeft verstrekt om een Opleiding (al dan niet ‘in company’) te verzorgen dan wel aan een Opleiding deel te nemen.
2.4 Aanmelding: inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan tussen Het BouwRechtBedrijf en Deelnemer.
2.5 Opdracht: opdracht van Opdrachtgever aan Het BouwRechtBedrijf om een Opleiding, al dan niet met bijbehorend Cursusmateriaal te verzorgen.
2.6 Schriftelijk: onder schriftelijk wordt naast de (gewone) brief en fax ook elektronische berichtgeving zoals e-mail verstaan.
2.7 Cursusmateriaal: al het materiaal dat Het BouwRechtBedrijf ten behoeve van een Opleiding aan Deelnemer voor eigen gebruik door Deelnemer ter beschikking stelt.
2.8 Certificaat: een door Het BouwRechtBedrijf aan Deelnemer uitgereikt certificaat van deelname aan de Opleiding.

3. AANMELDING deelname aan een Opleiding en totstandkoming overeenkomst

3.1 Aanmelding kan telefonisch of schriftelijk geschieden. Deelname wordt na aanmelding, door Het BouwRechtBedrijf aan Deelnemer schriftelijk bevestigd. Met de bevestiging is de overeenkomst tot deelname aan een Opleiding tot stand gekomen.
3.2 Aanmelding betekent dat Deelnemer akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van Het BouwRechtBedrijf.

4. OPDRACHT tot het verzorgen van een Opleiding en totstandkoming overeenkomst

4.1 De Opdracht kan telefonisch of schriftelijk worden verleend. Aanvaarding van de Opdracht wordt door Het BouwRechtBedrijf aan Opdrachtgever schriftelijk bevestigd. Met de bevestiging is de overeenkomst tot het verzorgen van een Opleiding tot stand gekomen.
4.2 Opdrachtverlening betekent dat Opdrachtgever akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van Het BouwRechtBedrijf.

5. BETALING deelname aan een Opleiding

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overgekomen, zijn de door Het BouwRechtBedrijf gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting. Het door Deelnemer aan Het BouwRechtBedrijf verschuldigde cursusgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient op de bankrekening van Het BouwRechtBedrijf, zoals deze op de factuur is aangegeven, te worden bijgeschreven voor de aanvang van de Opleiding.

6. BETALING opdracht tot het verzorgen van een Opleiding

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overgekomen, zijn de door Het BouwRechtBedrijf gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting. De door Opdrachtgever aan Het BouwRechtBedrijf verschuldigde betaling ter zake het verzorgen van een Opleiding wordt achteraf gefactureerd en dient op de bankrekening van Het BouwRechtBedrijf, zoals deze op de factuur is aangegeven, te worden bijgeschreven binnen 30 dagen na het plaatshebben van de Opleiding.

7. ANNULERING deelname aan een Opleiding

7.1 Annulering van deelname aan een Opleiding door Deelnemer is uitsluitend schriftelijk mogelijk.
7.2 Indien Deelnemer verhinderd is aan een Opleiding deel te nemen, is Deelnemer bevoegd zonder bijbetaling zijn plaats te laten innemen door een vervanger mits hiervan vooraf schriftelijk mededeling is gedaan aan Het BouwRechtBedrijf.
7.3 Bij annulering van deelname aan een Opleiding worden door Het BouwRechtBedrijf de volgende kosten in rekening gebracht:
tot datum bevestiging deelname: geen kosten
tot 30 dagen voor aanvang van de Opleiding: 10% van de overeengekomen prijs
vanaf 30 tot 14 dagen voor aanvang van de Opleiding: 50% van de overeengekomen prijs
vanaf 14 dagen tot de dag waarop de Opleiding aanvangt: 100% van de overeengekomen prijs.
7.4 Het BouwRechtBedrijf behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een Opleiding af te gelasten dan wel opleidingsgroepen samen te voegen. Het BouwRechtBedrijf zal Deelnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen.

8. ANNULERING opdracht tot het verzorgen van een Opleiding

8.1 Annulering van een Opleiding door Opdrachtgever is uitsluitend schriftelijk mogelijk.
8.2 Bij annulering van een opdracht tot het verzorgen van een Opleiding worden door Het BouwRechtBedrijf de volgende kosten in rekening gebracht:
tot datum bevestiging Opdracht: geen kosten
tot 30 dagen voor aanvang van de Opleiding: 10% van de overeengekomen prijs
vanaf 30 tot 14 dagen voor aanvang van de Opleiding: 50% van de overeengekomen prijs
vanaf 14 dagen tot de dag waarop de Opleiding aanvangt: 100% van de overeengekomen prijs.

9. WIJZIGINGEN

9.1 Het BouwRechtBedrijf behoudt zich het recht voor wijzigingen (zoals tijdstip, locatie, programma) aan te brengen in een Opleiding.
9.2 Het BouwRechtBedrijf zal Deelnemer aan een Opleiding van de wijziging tijdig berichten.
9.3 Het BouwRechtBedrijf zal in overleg treden met Opdrachtgever van een Opleiding voorafgaand aan de wijziging.

10. AUTEURSRECHT EN INTELLECTUELE EIGENDOM

10.1 Op alle opleidingsmaterialen rusten intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, van Het BouwRechtBedrijf dan wel van derden. Alle rechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Onder opleidingsmaterialen worden onder andere verstaan: syllabi, cursusmappen, informatiestencils, programma’s, modellen, uitwerkingen van cases/voorbeelden. Aan Deelnemer en/of Opdrachtgever worden geen intellectuele eigendomsrechten overgedragen en geen gebruiksrechten verleend anders dan uitdrukkelijk in deze Algemene Voorwaarden worden toegekend.
10.2 Het is Deelnemer/Opdrachtgever niet toegestaan op basis van een door Het BouwRechtBedrijf verzorgde Opleiding en de daarbij ontwikkelde en gebruikte opleidingsmaterialen, zelf ofwel in samenwerking met derden, direct of indirect een soortgelijke Opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Het BouwRechtBedrijf.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Het BouwRechtBedrijf zal zich naar beste kunnen inspannen de Opleiding met zorg uit te voeren. Hoewel de Opleidingsmaterialen zorgvuldig zijn samengesteld kan Het BouwRechtBedrijf niet instaan voor de volledigheid of juistheid ervan. Opleidingsmaterialen of verstrekte informatie zijn niet bedoeld als of vervanging voor juridisch advies. Aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot de directe schade tot een maximum van een bedrag ter grootte van het door Het BouwRechtBedrijf voor de betreffende Opleiding in rekening gebrachte bedrag exclusief omzetbelasting.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

12.1 Op alle overeenkomsten met Het BouwRechtBedrijf is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 De Rechtbank Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen tussen Het BouwRechtBedrijf en Deelnemer/Opdrachtgever kennis te nemen.

Opleiding & Training

Het BouwRechtBedrijf heeft ruimschoots ervaring in huis met het opleiden en trainen van bouwpartijen.

Juridisch advies

We kunnen u informeren en adviseren over het best bij u of uw bouwproject passende bouwcontract.

Publicaties

We zijn gespecialiseerd in het maken van de vertaalslag van de juridische problematiek naar de duidelijke taal van de bouw